فرکانس جدید شبکه ثامن

اطلاعیه شبکه جهانی ثامن:

پخش این شبکه از این پس با مشخصات دریافتی ذیل ازطریق ماهواره یاهست درسراسر ایران و اروپا وهمچنین خاورمیانه برقرار خواهد بود.

یاهست/۱۲۷۱۹/عمودی/۲۷۵۰۰