فرکانسهای صداوسیما در ماهواره بدر (عربست) به صورت “خلاصه”
(مهر ماه ۱۳۹۵)

⭕️ شبکه‌های سراسری اصلی (با هر نوع رسیور):
?۱۱۹۰۰ V 27500

⭕️ حدود ۲۰ شبکه استانی (با هر نوع رسیور):
?۱۲۲۶۵ H 27500
?۱۲۲۸۴ V 27500

⭕️ شبکه‌های برون‌مرزی (با هر نوع رسیور):
?۱۲۳۲۲ V 30000
⭕️ تمام شبکه‌های سراسری (فقط با رسیورهای اچ‌دی):
?۱۱۸۸۱ H 27500

⭕️ تمام شبکه‌های استانی و برون‌مرزی (فقط با رسیورهای اچ‌دی):
?۱۲۳۰۳ H 32000