منطقه تحت پوشش ماهواره موقعیت فرکانس(MHz) نرخ سمبل (Sym/s) FEC Rx/Tx قطبیت قالب تصویری
اروپا Hotbird 13B ۱۳ شرقی ۱۲۴۳۷ ۲۹۹۰۰ ۳/۴ افقی DVB-S2
آمریکا Galaxy 19 ۹۷ غربی ۱۲۱۱۵* ۲۲۴۲۵ ۳/۴ عمودی DVB-S
غرب آسیا Badr 5 ۲۶ درجه شرقی ۱۲۳۲۲ ۳۰۰۰۰ ۲/۳ عمودی DVB-S
استرالیا Optus D2 ۱۵۲ درجه شرقی ۱۲۵۱۹ ۲۲۵۰۰ ۳/۴ عمودی DVB-S