فرکانسهای صداوسیما در ماهواره بدر (عربست) به صورت “خلاصه”
(مهر ماه ۱۳۹۵)

⭕️ شبکه‌های سراسری اصلی (با هر نوع رسیور):
🔸۱۱۹۰۰ V 27500

⭕️ حدود ۲۰ شبکه استانی (با هر نوع رسیور):
🔸۱۲۲۶۵ H 27500
🔸۱۲۲۸۴ V 27500

⭕️ شبکه‌های برون‌مرزی (با هر نوع رسیور):
🔸۱۲۳۲۲ V 30000
⭕️ تمام شبکه‌های سراسری (فقط با رسیورهای اچ‌دی):
🔸۱۱۸۸۱ H 27500

⭕️ تمام شبکه‌های استانی و برون‌مرزی (فقط با رسیورهای اچ‌دی):
🔸۱۲۳۰۳ H 32000